TURISTIČКA ORGANIZACIJA
OPŠTINE SEČANJ
VOŽDA КARAĐORĐA 74.
Broj: 01-12/2022
Datum: 12.05.2022. godine
S e č a nj

Na osnovu člana 42. Zakona o turizmu („Sl.glasnik RS“ br.17/2019) i člana 26. Statuta Turističke organizacije opštine Sečanj br. 01/2011 , Upravni odbor Turističke organizacije opštine Sečanj, na sednici održanoj dana 12.05.2022. godine raspisuje:

JAVNI КONКURS ZA IZBOR DIREКTORA TURISTIČКE ORGANIZACIJE OPŠTINE SEČANJ

I
Raspisuje se konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Sečanj.

II
Podaci o ustanovi:

Turistička organizacija opštine Sečanj
Akta o osnivanju br. 011-23/2011- I od 23.03.2011.godine, ima status pravnog lica i upisana je u registar kod Privrednog suda.
Sedište: Vožda Кarađorđa 74. Sečanj
Matični broj: 08929831
Pib: 107225010
III

Obaveze i odgovornosti direktora:

1. Predstavlja i zastupa Turističku organizaciju;
2. Predlaže osnove poslovne politike, Program rada i plan razvoja Turističke
Organizacije;
3. Izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora;
4. Predlaže Upravnom odboru organizaciju rada Turističke organizacije;
5. Podnosi izveštaje o rezultatima rada i finansijskog poslovanja Turističke
organizacije Upravnom odboru i Osnivaču;
6. Predlaže Upravnom odboru Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mesta u Turističkoj organizaciji;
7. Donosi opšta akta koja ne donosi Upravni odbor;
8. Obezbeđuje zakonitost rada i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Turističke organizacije.

IV
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

1. Da poseduje stečeno visoke obrazovanje na osnovnim akademskim studijama – VII stepen stručne spreme, prioritet smer turistički ili iz oblasti društvenih nauka.
2. Da ima radno iskustvo od 4 godina, od čega najmanje 2 godine na rukovodećim poslovima i najmanje 1 godinu radnog iskustva u oblasti turizma.
3. Poznavanje jednog stranog jezika i rada na računaru (MC office, interent).
4. Da poseduje organizacione sposobnosti i veštine dobre komunikacije.
5. Da nema zakonskih smetnji za njegovo imenovanje

Direktor se bira na četiri godine i može biti ponovo biran.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora ocenjuje se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javnom konkursu, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javne službe, u skladu sa Zakonom o Javnim službama.

V
Neophodno je da kandidat podnese sledeću dokumentaciju:

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Uverenje o državljanstvu RS (original ili overena kopija)
3. Diplomu ili uverenje o stečenom obrazovanju (original ili overena kopija)
4. Dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice)
5. Uverenje da kandidat nije osuđivan za krivično delo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
6. Overenu fotokopiju lične karte
7. Biografiju (CV)

Rok za podnošenje prijave kandidata je 10 (deset) dana i počinje da teče od dana objavljivanja Javnog konkursa na portalu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Turističke organicije opštine Sečanj.
Prijave slati na sledeću adresu: Turistička organizacija opštine Sečanj, Vožda Кarađorđa 74, 23240 Sečanj u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Sečanj“.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Predsednica Upravnog odbora
TOO Sečanj
Dejana Paunesku


Konkurs u PDF formatu možete preuzeti klikom ovde.